XXVII Sesja Rady Gminy Ceranów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 5, 6, 7 Statutu Gminy Ceranów uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. /Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10574 z dnia 5 listopada 2018 r. zawiadamiam, że w dniu 5 listopada 2021r. / piątek / o godz. 9°° w sali posiedzeń Urzędu Gminy Ceranów odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Ceranów.  

Proponowany porządek obrad:                                                                   

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Ceranów oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceranów na lata 2020-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2021 rok.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Ceranów za pierwsze półrocze 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Ceranów.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ceranów na lata 2021-2025
 9. Omówienie protokołu z Kontroli Rewizyjnej z dnia 21 października 2021 r.
 10. Informacja Wójta Gminy Ceranów o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarz Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

 

Informuję, że projekty protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Ceranów z 8 września 2021 roku,  dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Ceranów, pokój Nr 5.

 

 

                                   Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                                                                                                                                 

 

/-/Grzegorz Zyśk