XXVIII Sesja Rady Gminy Ceranów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 5, 6, 7 Statutu Gminy Ceranów uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. /Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10574 z dnia 5 listopada 2018 r. zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2021r. / wtorek / o godz. 9°° w sali posiedzeń Urzędu Gminy Ceranów odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Ceranów.  

Proponowany porządek obrad:                                                                   

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Ceranów oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceranów na lata 2021-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ceranów na 2022 rok.
 7. Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Ceranów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Przyjęcie protokołu Komisji Kontroli Rewizyjnej z dnia 21 października 2021 roku.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Informuję, że projekt protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Ceranów z 5 listopada  2021 roku,  dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Ceranów, pokój Nr 5.

 

                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                    /-/ Grzegorz Zyśk