XXXVI Sesja Rady Gminy Ceranów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 5, 6, 7 Statutu Gminy Ceranów uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. /Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10574 z dnia 5 listopada 2018 r. zawiadamiam, że w dniu  30 czerwca 2022r. / czwartek / o godz. 9°° w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Ceranów odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Ceranów.  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Ceranów oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał
 4. Zapytania i interpelacje mieszkańców gminy.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Ceranów za 2021 rok.
 6. Debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Ceranów za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ceranów wotum zaufania

        8. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu za 2021 rok.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.

         9.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ceranów z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

          10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2022 r.

 

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceranów na lata 2022-2030

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2022 rok.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i    Petycji Rady Gminy Ceranów.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ceranów na rok szkolny 2022/2023

15.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy

16.   Zapytania i wolne wnioski

17.   Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

18.    Zamknięcie posiedzenia.

 

              Przewodniczący Rady Gminy

              /-/  Tomasz Żołnicki