XLVI Sesja Gminy Ceranów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 5, 6, 7 Statutu Gminy Ceranów uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. /Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10574 z dnia 5 listopada 2018 r. zawiadamiam, że w dniu   17 marca 2023r. /piątek   / o godz. 9°° w sali posiedzeń Urzędu Gminy Ceranów odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Ceranów.  

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy Ceranów oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceranów na lata 2023-2030
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2023 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

        9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ceranów w 20223 roku

      10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Ceranów za 2022 rok.

      11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Ceranów za 2022 rok

     12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Ceranów za 2022 rok

     13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ceranowie za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok.

     14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy

     15. Zapytania i wolne wnioski.

     16. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

     17. Zamknięcie posiedzenia