Urząd Gminy Ceranów

XXXIV Sesja Rady Gminy Ceranów

12 maja 2022

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 5, 6, 7 Statutu Gminy Ceranów uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy Ceranów z dnia 18 października 2018 r. /Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10574 z dnia 5 listopada 2018 r. zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2022r. / piątek / o godz. 9°° w sali posiedzeń Urzędu Gminy Ceranów odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Ceranów. 

       Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Ceranów oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu głosowania odwołania w tajnym głosowaniu radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Ceranów
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Ceranów
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia zasad i sposobu głosowania tajnego w wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Ceranów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Ceranów
 7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja zwykonania uchwał
 8. Zapytania i interpelacje mieszkańców gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ceranów na rok   2022
 10. Przyjęcie sprawozdania z komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody – alei drzew rosnących w pasie drogi krajowej nr 63 obręb Ceranów – zdjęcia ochrony pomnikowej z części pomnika przyrody wraz ze zmianą parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych w tym samym gatunku w miejsce usuwanych drzew oraz ustaleniu zakresu jego ochrony.
 13. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.
 14. Zapytania i wolne wnioski
 15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                           Grzegorz Zyśk